Munka a casa serio marche től.


Kapusi József A fordító előszava januárjában olvashattuk a hírt, hogy Jacques Dalarun, a ferences kutatás kiemelkedő alakja, hamarosan Celanói Tamásnak egy eddig ismeretlen Szent Ferenc- legendáját publikálja.

Még abban a hónapban továbbította Klaniczay Gábor professzor Jaques Dalarun kérdését: van-e valaki Magyarországon, akit érdekel a bejelentés, és hajlandó lenne magyarra fordítani az életrajzot. Ez a Szent Ferencről szóló második legendája, amit és között írt, de egyben ez a második legkorábbi életrajz is Szent Ferencről.

Celanói Tamás azonban nem könnyű olvasmány, nagy figyelmet, háttérismeretet és az olvasottak átgondolását igényli. Miért nehéz Celanóit olvasni?

munka a casa serio marche től forex vállalatok listája

Először is azért, mert Celanói kiváló ismerője a latin nyelvnek, ragyogó stiliszta, és óriási szókinccsel rendelkezik. A Rövidebb Életrajzban sem tagadta meg magát. Biztos, hogy minden szót mérlegelt, és semmit sem véletlenül írt meg úgy, ahogy megírt.

Ezért ahol lehetett, és nem volt magyartalan, megtartottam a szöveg eredeti szerkezetét, beleértve a mondatszerkezetet is. Természetesen a fordításban sok mindent nem tudtam visszaadni, de ha lehetett, egy-egy alliterációt, figura etimologicát igyekeztem magyarul is megjeleníteni. Különös érdekessége a legendának, hogy egyes fejezeteit kijelentő mód jelen időben mondja el a szerző pl. Ez az ókortól kezdve ismert fogás élővé és elevenné teszi a cselekményt, felgyorsítja az elbeszélést, azt sugallva, hogy az író személyesen is jelen volt, s ezzel az olvasónak a személyes jelenlét élményét nyújtja.

A kutatók például éppen a grecciói karácsony és a szenttéavatás jelen idejű leírásaiból következtetnek arra, hogy ezeken Celanói Tamás is részt vett. Érdekes a Csodák Tudjuk, hogy a csodákat hitelesített vallomásként jegyzőkönyvekbe foglalva gyűjtötték össze.

Ez a jelen idő itt szinte az írnok jegyzetelését idézi fel, és könnyen lehet, hogy közvetlenül a jegyzőkönyvekből is való! Mindenesetre a jelen idejű leírások nagyban növelik Celanói hitelességét, és ezért is grosl bináris opciós platform meg a fordítás során.

Voltak olyan latin szavak, amelyeket magyarra csak két vagy több szóval tudtam visszaadni. A következő fejezetek ugyanis erről szólnak: állhatatosság a gonosszal való küzdelemben, és lelki nyugalom a prédikálásban.

Az új fürdőruha kollekciónk

A beatissimus szót boldogságosnak, a sanctissimust pedig szentségesnek fordítottam mindenütt. Nem törekedtem a nevek egységesítésére. Azokat a neveket, amelyek már Balanyi fordításaiban is szerepeltek, meghagytam magyaros formában, az eddig még nem fordítottakat viszont a latin szövegben található latinos formában. Így előfordul pl. Péter és Petrus is, de meghagytam Szent Ferenc apjának nevét az ismert Pietro di Bernardone formában.

Celanói azért is nehéz olvasmány, mert a legenda, mint műfaj, nagyon összetett. Megjelenik benne az epika és a líra, találunk benne novellaszerű részeket és elmélkedésre alkalmas utalásokat.

Szereplőiben ott vannak a legkülönbözőbb érzések, amelyek kifejezése igencsak eltérő lehet: olykor az élőbeszédre jellemző fordulatokat, töredezettséget, következetlenségeket találunk benne pl. Úgy gondoltam, fontos, hogy mindezt érzékelje a magyar olvasó is.

Révai Nagy Lexikona, 4. kötet: Brutus-Csát (1912)

Ezért a különbséget nem összemosni szerettem volna, hanem inkább átadni, hiszen ha minden szokványostól eltérőt lesimítottunk volna, elveszett volna az íróra és a szövegre jellemző stílus, hangulat. Celanói azért sem könnyű olvasmány, mert nem lehet felületesen olvasni. Ugyanis teljesen átszövik a szentírási és egyéb utalások, idézetek, melyek arra késztetnek bennünket, hogy az olvasottakat a vártnál is nagyobb mélységben gondoljuk át.

A lábjegyzetek legnagyobb része szentírási helyeket jelöl, de ez a több száz bibliai idézet nem egyszerűen díszíti és egyházias szóhasználatúvá teszi a szöveget, hanem annak vázát, lényegét adja. Nemcsak azért kerültek bele, mert akkoriban ezeken tanultak meg írni-olvasni, hanem azért is, mert Ferenc az evangéliumi életet akarta élni, és ezek az idézetek, utalások az evangélium beteljesedett megélését bizonyítják.

De nemcsak Ferenc életét helyezik más perspektívába, hanem pl.

FORRÁSOK A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK TÖRTÉNETÉHEZ 4. kötet: 1917-1925

Hogy mindezt láthatóvá is tegyük a szövegben, az idézeteket kurziválva hozzuk. Ami Ferenc életében megjelent, számára csak Márton újdonságával mérhető; a hitvalló Márton szentségének minden jele Ferencben is felragyog, a leprás megcsókolásától kezdve egészen haláláig és temetéséig.

Végül Celanói Tamásnak ez a műve azért sem könnyű olvasmány, mert az Első életrajz rövidített változata.

munka a casa serio marche től munka az otthoni követelményekből

Illés testvértől azt a megbízatást kapta, hogy készítsen egy szikár, lényegre törő összefoglalást, és ennek szolgálatába állította minden tudását.

Így a legenda rendkívül sűrű, tömör; a latin szöveg tele van mondatrövidítő szerkezetekkel, utalásokkal, minden nagyon átgondolt, és semmi sem munka a casa serio marche től benne. Illés testvérnek] adott. Minthogy Celanói legendái szoros kapcsolatban állnak egymással, a most megtalált életrajznak ilyen értelemben már van magyar szövegtörténeti előzménye is.

Ezért a párhuzamos helyeken — már amennyire lehetett — igyekeztem figyelembe venni Balanyi szóhasználatát, és ha alkalmas volt, megpróbáltam ugyanazokkal a magyar szavakkal visszaadni a latin szöveget, mint ő. Ez azonban nem gyakran történt, mert Balanyi György nagyon sokszor elszakadt a szövegtől, és gyönyörű fordítása inkább képszerű.

Ez annak köszönhető, hogy a legenda felfedezése és első francia kiadása óta eltelt időben Jacques Dalarun elkészítette a magyarázatokat. Ezeket a lábjegyzeteket csak néhány — a magyar fordítás megértéshez nélkülözhetetlen — kiegészítéssel toldottam meg. A szöveg végén rövidítésjegyzéket és összehasonlító táblázatot találunk. A bevezetőt a legenda első francia nyelvű kiadásából 1 fordította a Kanadában élő és dolgozó kiváló középkorkutató, Nagy Piroska. A legenda fordításának alapjául az Analecta Bollandiana igazolt automatikus kereset lapjain májusában megjelent latin nyelvű kritikai kiadás szolgált.

A magyar szöveget Szebelédi Zsolt vetette össze a latinnal, anyanyelvi lektora pedig Fr. A lábjegyzeteket az Études Franciscaines 3 folyóirat Ferenc-Mária klarissza nővér tolmácsolásában olvashatjuk, néhány, a magyar olvasó számára szükséges megjegyzéssel kiegészítve.

Ferenc-Mária klarissza nővérnek, a lektoroknak, Szebelédi Zsoltnak, Fr. Külön köszönöm Dalarun professzornak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a legenda kiadásait, és mindazt a segítséget, amit a fordítás elkészítése során nyújtott. Végezetül kifejezem köszönetemet a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány vezetőségének is, különösen Fr. Dobszay Benedek miniszter provinciálisnak, aki kezdettől fogva támogatta és lehetővé tette az új Szent Ferenc-életrajz megjelenését.

Budapest, Varga Imre Fr. Gergely pápa ünnepélyesen szentté avatta, s azzal a feladattal bízta meg Tamást, az abruzzói Celanóból származó ferences testvért, hogy az új szent biográfiáját összeállítsa. A Boldogságos Ferenc élete című művet a Szentatya Tamás és között, az Emlékezés bináris opciók játék lélek vágyódásában Memoriale in desiderio animae című műben el is végezte a feladatot, majd körül munkáját bőséges csodagyűjteménnyel egészítette ki.

Így terjedt el már a Jobb ötlet híján az Umbriai legenda címet adtam neki.

munka a casa serio marche től tomsett m opciós kereskedés

Stiláris alapon Celanói Tamásnak tulajdonítottam a szöveget, majd miután több forgatókönyvet végigteszteltem, annál a hipotézisnél állapodtam meg, hogy az Illés testvér kérésére született, abban a periódusban, amikor ő töltötte be a miniszter generális tisztségét, azaz és közt. Ugyanennek a kutatásnak munka a casa serio marche től során egy különös breviáriumot fedeztem fel a Vatikáni Könyvtárban, amelyből Szent Ferenc zsolozsmájának olvasmányai részben az olvashatatlanságig ki voltak kaparva.

Ennek ellenére sikerült megállapítanom, hogy tartalma azonos egy ugyanahhoz a fondhoz tartozó breviárium olvasmányainak tartalmával, melyek Ferenc megtérésének csak a kezdetéről szóltak. Ezt a liturgikus használatra szánt legendát is Celanói Tamásnak tulajdonítottam.

Általában véve hipotéziseim kedvező fogadtatásra találtak. Ezután eltelt hét év. Field barátomtól. Azért bitcoin hashrate, hogy tudomásomra hozza: az Enluminures nevű webhelyen megvételre ajánlanak egy kéziratot, mely egy olyan Szent Ferenc- életrajzot tartalmaz, amely magában foglalja a Vatikáni Könyvtár breviáriumának lekcióit és az Umbriai legendát egyaránt.

A kézirat kitűnő online leírásában Laura Light hangsúlyozza e szöveg fontosságát. Óvatos konklúziójában felteszi a kérdést: vajon a szöveg ismeretlen szerző műve-e, aki abból a két forrásból merített, melyekről ben írtam, vagy pedig Celanói Tamás eddig ismeretlen Szent Ferenc-életrajzáról van-e szó? Legdicsőségesebb Ferenc atyánk életrajzát, munka a casa serio marche től Gergely pápa úr parancsára, de a te útmutatásod szerint, atyám, kissé régebben teljesebb műben rendeztem el, tekintettel azokra, akik a szavak sokasága miatt talán joggal panaszkodtak, utasításodra most rövidebb kis munkában fogtam össze, és gondoskodtam arról, hogy — több minden elhagyásával — csak az legyen felkészült beszéddel és röviden megírva, ami lényeges és hasznos.

A felfedezést jeleztem Isabelle Le Masne de Cher­mont-nak, a Bibliothèque nationale de France Francia Nemzeti Könyvtár kézirattára igazgatójának, aki a könyvtár elnöke, Bruno Racine beleegyezésével a kézirat megvásárlása mellett döntött.

Ez az igen kisméretű x 82 mm-es kötet, melynek hiányzik a fedele, rossz minőségű, kézírásos lapból áll. Nagy valószínűséggel az as évtizedben másolták Assisi környékén egy ferences testvér számára, és külalakja meglehetősen viharvert.

Révai Nagy Lexikona, 4. Hideg, szófukar, a szabad­ságért és egyenlőségért rajongó idealista lótóre minden tehetségét a köztársaságnak szentelte.

Gyűrött, szamárfüles, elhasznált, foltos: állapota a ferencesek egyszerűségéről, szegénységéről árulkodik. S ugyanakkor ismeretlen szövegek kincseit zárja magába.

10 Marketing trükk, amivel a boltok simán átvernek

Koncentráljunk tehát most a még kiadatlan ferences legendára. A felfedezést A hír jóval a tudós körökön túl is nem csekély izgalmat keltett. Tény, hogy ilyen váratlan szerencse ritkán fordul elő. A legutóbbi hasonló eset a javarészt Leó testvér emlékeit tartalmazó Assisi kompiláció feltárása volt ben.

Sajnálatos módon az az általánosan elfogadott nézet, hogy a ferences legendák korpusza lezárt, az új leletek ideje már a múlté.

Ma ennek nyilvánvaló cáfolatát tartjuk kezünkben. Lássuk először is az új szöveg kvantitatív hozadékát. Mivel ez a Boldogságos Ferenc életének, azaz Celanói Tamás Vita primájának rövidített változata, értelemszerűen rövidebb, mint modellje, ám még mindig több mint fele olyan hosszú. Hosszabb, mint sok más ferences legenda — mint például Iulianus da Spira Szent Ferenc élete, A három társ legendája, vagy Bonaventura Legenda minorja. Mostanáig egy olyan mozaikot próbáltunk helyreállítani, amelyből legalább egy meghatározó fontosságú darab hiányzott.

Ez a hivatalos kompozíció, melyre Tamás okkal lehetett büszke, ugyanakkor kritikákat váltott ki: túl bőbeszédűnek ítéltetett, ezért le kellett rövidítenie. Ezúttal az utasítás a miniszter generálistól érkezett, nem az egyházfőtől. A kérdés tehát a ferences rend belső ügye volt, mivel valószínűleg a kritikákat is a renden belül terjesztették. Boldogságos Ferenc atyánk élete: e cím nyíltan munka a casa serio marche től fejezi ki, hogy az új biográfia a szóban forgó atya lelki gyermekei, a ferences rendbeli testvérek számára íratott.

A válasz evidens: az, hogy gondoskodjék az alapítónak szentelt liturgia kilenc olvasmányáról abban a korban, amikor a szent ünnepét munka a casa serio marche től nem toldották meg egy nyolcaddal.

Szűrés alap

Mintegy bizonyítékul: az újonnan felfedezett kéziratban a Vita eleje kilenc megszámozott 2— Ám ha újraolvassuk a prológusként szolgáló levelet 1. Előző fogalmazványát nem rövidíti le annyira, amennyire kellene: a kilencedik olvasmány végén a történet még épphogy csak az első társak toborzásánál tart!

A Vatikáni Könyvtár egyik breviáriuma ugyanennek a célnak próbál megfelelni az olvasmányok egy kissé eltérő felosztásával; de ez a breviárium sem képes arra, hogy teljes képet adjon a szent életéről. A három szöveg alapos összehasonlítása bizonyítja: a Legenda ad usum chorinak, vagyis a Zsolozsmában a kereskedő központod legendának semmi szüksége a leghosszabb — az első — vitára hivatkozni, mivel kizárólag a rövidítés rövidítését tartalmazza.

Ami pedig a Iulianus da Spira által írt Szent Ferenc életét illeti, munka a casa serio marche től kiemelkedő elismertséget élvezett Franciaországban, számomra ma már világos, hogy egyszerre használja Celanói Tamás két verzióját, a hosszabbat és a rövidebbet: a hosszabbat azért, mert több részletet tartalmaz; s a rövidebbet, mivel újabb lévén, olyan információkat is magába foglal — például az as transzlációt illetően —, melyek az első változatból hiányoztak.

E három szöveg — Celanói Tamástól a Boldogságos Ferenc atyánk élete, a Zsolozsmában használt legenda, valamint a Iulianus da Spira által írt Szent Ferenc élete — szorosan összefügg egymással: mindhárom Illés testvér rendfőnöksége alatt, azaz és között született, s ma már egyre inkább azt gondolom, leginkább mandátuma első éveiben.

Ám az újonnan felfedezett életrajz értékét akkor éreztetjük igazán, ha kijelentjük mint ahogyan ma már, úgy gondolom, megtehetem : az Assisi Szent Ferencről írott legendák sorában ez a második.

Illés testvér es durva lemondatásának — aki ekkor ki volt téve a renden belül az egyetemi, tudós testvérek ellenzékének, és IX. Gergely pápa is megvonta tőle a támogatását — az lett a következménye, hogy a Boldogságos Ferenc atyánk élete, megrendelőjének elátkozott emlékével együtt, eltűnt a süllyesztőben.

Ennek ellenére új érdeklődésre tett szert, mikor ben a ferences rend liturgikus reformja egy nyolcnapos ünnep, oktáva ünneplését intézményesítette a Szent Ferenc október 4-i ünnepét követő héten: ettől fogva nem kilenc, hanem hatvanhárom olvasmányt kellett produkálni.

Mindazonáltal az eléggé le nem rövidített szöveg — terjedelme miatt — tiszavirág-életűnek bizonyult. Azok a részletek, melyek majdnem kivétel nélkül breviáriumokban találhatók, s melyeket Umbriai legenda címmel fűztem össze, ebből a periódusból származnak. Az a kevés, ami ezután még a Boldogságos Ferenc atyánk életéből forgalomban maradt, nagyjából végleg eltűnt ban, amikor a párizsi generális káptalan, amin Bonaventura, a rend miniszter generálisa elnökölt, elrendelte a korábbi liturgikus legendák megsemmisítését azt követően, hogy ő maga állított össze egy új legendát, a Legenda minort, hogy a rendben dúló viszálynak véget vessen.

A Vatikáni Könyvtárban található breviárium, amelyből kikaparták az munka a casa serio marche től, ezen döntés áldozata.

A testvérek nem akartak egy ilyen értékes kötetet megsemmisíteni, de a divatjamúlt Vita részleteit olvashatatlanná tették. Minden lehetséges szempontból nézve csodával határos tehát, hogy az újonnan munka a casa serio marche től kézirat fennmaradt: egy magángyűjteményből előásva jutott el az árverésig, mely most felszínre hozta. S hogy megértsük, hogyan is volt ez lehetséges, meg kell próbálnunk rekonstruálni történetét, az as évektől napjainkig, bár a nyomok ritkák és haloványak.

A Boldogságos Ferenc atyánk élete mindennek ellenére közvetlen hatást gyakorolt A három társ legendájára, s főleg a Celanói Tamás által és közt szerkesztett Memorialéra. Ezzel az utolsó kompilációval — melynek általánosan használt neve helytelenül Vita secunda — Ferenc élettörténetének már a harmadik változatánál tartott Tamás. A Memoriale csodagyűjteményének utolsó szavait, melyek egyben az egész mű zárszavát alkotják, sokáig úgy interpretálták, mint Tamás húzódozását a csodás történetek elbeszélésétől.

Ez a feltételezés abszurd és teljesen anakronisztikus: a hagiográfus, akinek nincs ínyére a csodaleírás, olyan lenne, mint a zongoraművész, aki nem akar Chopint játszani, vagy a pék, akinek nem fűlik a foga a kenyérsütéshez.

A Római Birodalom gazdaságföldrajza [Economic geography of the Roman Empire, in Hung.]

Nem azért fogtunk e könyv megírásába, hogy hiúságunkat elégítsük ki vele, és nem a magunk tetszéséből merültünk bele az adatok gazdag sokaságába, hanem elsősorban esengő testvéreink türelmetlen sürgetésére és elöljáróink parancsára. Mintha Tamás azt mondaná: valójában mit is rótok fel első életrajzom hibájául, hiszen abba minden művészetemet, szívemet és lelkemet belefektettem.

A megsebzett szerző duzzog és ujjal mutogat a kellemetlenkedőkre, akiknek ugyanakkor hálásak lehetünk, hogy Tamást arra kényszerítették, hogy újra meg újra kezébe vegye a tollat: noha berzenkedett, minden újraírásnál új részletekkel szolgált. Mi újjal járul mindez hozzá Assisi Szent Ferenc ismeretéhez?